Twórczość codzienna w teorii i praktyce edukacyjnej - instrukcja redakcyjna

Uprzejmie prosimy przygotowując tekst o zastosowanie się do poniższych zasad:

artykuł należy przesłać w formacie MS Word, w języku polskim lub angielskim w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2018 roku na adres: maciej.kolodziejski@kpswjg.pl
tekst zasadniczy: czcionka Times New Roman 12 punktów, interlinia 1,5
przypisy: czcionka 10 punktów, interlinia 1 – na końcu każdej strony akapit – 1cm, marginesy – 2,5cm
wszystkie marginesy 2,5 cm; czcionka Times New Roman, wewnętrzny podział treści na punkty opatrzone tytułami, wyodrębnić Wstęp i Zakończenie.

Punkty w tekście należy numerować metodą:
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2. itd.
Objętość artykułu nie więcej, jak 10 stron (20 tys. znaków ze spacjami).
Do artykułu należy dołączyć: tytuł w języku polskim i angielskim (lub angielskimi polskim dla gości z zagranicy), streszczenie w języku polskim i angielskim (max. 10 wierszy);
5-6 słów kluczowych w języku polskim i angielskim. Proszę ponadto o dołączenie noty autorskiej (maksymalnie 600 znaków ze spacjami). Należy podać następujące dane
(zachować kolejność) w formie jednego akapitu: 1. Imię, nazwisko; 2. Stopień lub tytuł naukowy; 3. Afiliacja; 4. Obszary badań.

Cytowanie (odnośniki do źródeł)
Należy wyraźnie zaznaczyć każde przywołanie słów innego autora, najlepiej krojem prostym w cudzysłowie, bez kursywy. Wszystkie cytaty zostaną później przekształcone na cytaty blokowe z użyciem narzędzi WORD. Przy każdym cytowaniu należy umieścić przypis, np. (Pilch 2002, s. 29). Przy każdej parafrazie należy umieścić przypis, np. (Kołodziejski 2009, s. 33). Przy każdym odwołaniu do cudzego lub własnego tekstu należy umieścić przypis, np. (Piekarski 2001, s. 23).

Bibliografia według wzoru poniższego na końcu artykułu (opracowania).
Kozielecki J., Psychologiczna teoria samowiedzy, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1981.
Kołodziejski, M., Ewaluacja wewnętrzna w edukacji muzycznej, [w:] Nauczyciel kreator rzeczywistości edukacyjnej. Kształcenie – teoria – praktyka nauczycielska, red. U. Szuścik, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2013, s. 263-279.
Tekeli, R., Techno, aikido, amulety. [w:] Encyklopedia popularna New Age, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2002, s. 5.
Zarębska-Piotrowska, Wielki odlot, „Charaktery” 1998, nr 9, s. 7.
Posacki, A., Fetyszyzm, [w:] Encyklopedia „Białych plam”, (red.) M. Korytkowska i in., t. VI, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2001, s. 34-35.
dz. cyt., tamże, tegoż, tejże albo op. cit., ibidem, idem itd.

instagram
instagram
instagram