tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Fizjoterapia i opieka w geriatrii

Cel: Celem studiów podyplomowych Fizjoterapia i opieka w geriatriijest wyposażenie słuchacza w zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności w zakresie postępowania fizjoterapeutycznego i opieki nad osobami starszymi.

Adresaci:Studia adresowane są doosób posiadających co najmniej stopień licencjata na kierunkach medycznych, przede wszystkim absolwenci I lub II stopnia kierunków: Fizjoterapia i Pielęgniarstwo, którzy pracują w swoim zawodzie lub zamierzają podjąć pracę bezpośrednio po ukończeniu tych studiów.

Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowychFizjoterapia i opieka w geriatrii potwierdzające osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. Ponadto wzbogacą swoje kompetencje zawodowe w zakresie opieki fizjoterapeutycznej i pielęgnacyjnej w odniesieniu do osób starszych i niepełnosprawnych, posiądą umiejętności w zakresie organizacji czasu wolnego poznając różne formy rekreacji ruchowej i terapii zajęciowej co przyczyni się do wzbogacenia i urozmaicenia życia osób starszych. Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli ubiegać się o pracę w takich instytucjach, jak :ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, hospicja, szpitale oraz w środowisku zamieszkania osób chorych i w podeszłym wieku.

Opis kierunku: Studia mają profil praktyczny w szczególności charakteryzują się przeważającym udziałem form dydaktycznych służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych (ćwiczenia, laboratoria, seminaria, zajęcia praktyczne).

Program: Semestr 1 zawiera zasadniczą cześć przedmiotów wspomagających działania usprawniające i opiekuńcze nad osobami starszymi, Semestr 2 w całości jest dedykowane charakterowi i specyfice fizjoterapii ogólnej i klinicznej w geriatrii z uwzględnieniem takich działów jak: dysfunkcje narządu ruchu, neurologia, choroby wewnętrzne, medycyna paliatywna, psychiatria jak również seminarium i pracy dyplomowej oraz realizacji praktyki zawodowej.

Kadra: Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich, lekarzy, specjalistów fizjoterapii z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, z Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze oraz specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Infrastruktura uczelni: Studenci mają dostęp do zasobów bibliotecznych Uczelni (drukowanych i e-booków) oraz bezpłatny dostęp do bazy sportowo-rehabilitacyjnej na zasadach ustalonych dla studentów KANS oraz członków AZS.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin i punktów ECTS:

220 godzin dydaktycznych, zorganizowanych zajęć kontaktowych,

40 godzin przeznaczonych na praktykę zawodową

30 pkt ECST.

Forma studiów: zajęcia w kontakcie na Uczelni

Warunki ukończenia kursu: wytrwałość w dążeniu do realizacji podjętych przez siebie działań w kierunku zwiększenia swoich kompetencji zawodowych, odpowiedzialność za podejmowane decyzje w kierunku komunikacji z osobami starszymi,

Cena: 3500 zł.

Wymagane dokumenty:

-          Wypełnione Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.

-          Kserokopiaoryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu).

-          Dowód osobisty do wglądu.

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18 (budynek nr 3 pok. 5), od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00, telefon: 75 64 53 332 lub przesłać drogą mailową na adres: dziekanatWNMiT@kans.pl

Liczba miejsc: 15

Rekrutacja: od 1 lipca 2021 do 25 września 2021 roku.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór jest prowadzony do wyczerpania limitu miejsc.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wybierz stopień

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Wybierz stopień

Wiemy, że wielu z naszych studentów to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, program studiów układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.