tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Strzelnica KANS

Strzelnica KANS

strzelnica

Strzelnica Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych

Zapraszamy na szkolenia osoby amatorsko początkujące oraz chcące rozwinąć zainteresowania strzeleckie.
Oferujemy:

  • Strzelania indywidualne oraz dla grup.
  • Kursy prowadzone przez doświadczonego instruktora
  • Dostępny pistolet, karabinek i broni gładkolufowej (popularna „pompka”).
  • Różne formy szkolenia strzeleckiego, zależnie od poziomu zaawansowania.

Zajęcia realizowane są na odkrytej strzelnicy w kompleksie Uczelni (koniec ul Lwóweckiej w Jeleniej Górze), wyłącznie w oparciu o broń i amunicję będącą na wyposażeniu strzelnicy (regulamin strzelnicy).

Udział w szkoleniu jest możliwy po uzgodnieniu rezerwacji i wniesieniu opłaty, zgodnie z obowiązującym cennikiem pakietów.

Przed rozpoczęciem szkolenia należy wnieść opłatę i okazać na strzelnicy dowód jej wniesienia.
Dane do przelewu: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych bank Santander Bank Polska
90 1090 1926 0000 0005 1400 5976
W tytule przelewu należy podać: Imię i nazwisko osoby zamawiającej.

Cennik pakietów strzeleckich

Pakiet 1. do 30 minut na osobę - 10 strzałów
Kaliber 5,6 mm – 70 zł karabinek
Kaliber 9 mm – 90 zł pistolet

Pakiet 2. do 45 minut na osobę - 20 strzałów
Kaliber 5,6 mm – 80 zł karabinek
Kaliber 9 mm – 100 zł pistolet

Pakiet 3. do 60 minut na osobę - 30 strzałów
Kaliber 5,6 mm – 90 zł karabinek
Kaliber 9 mm – 110 zł pistolet

Pakiet 4. do 60 minut - 40 strzałów
Kaliber 9 mm – 200 zł pistolet

Pakiet 4 jest dedykowany dla osób posiadających umiejętności strzeleckie, oparty na strzelaniach do różnych celów ustawionych na różnych dystansach z wykorzystaniem przesłon. Strzelanie na odległościach od 5 do 20 m z zastosowaniem różnych postaw strzeleckich i ze zmianą stanowiska strzeleckiego

Przy każdorazowym wypożyczeniu drugiej, bądź trzeciej jednostki broni obowiązuje dopłata zgodna z cennikiem dopłat.

Cennik dopłat do pakietów strzeleckich:
1) Amunicja 5,6 mm – 10 szt. – 10 zł
2) Amunicja 9 mm – 10 szt. – 20 zł.
3) Amunicja 12/70 (gładkolufowa) – 5 szt. – 20 zł.
4) Tarcza strzelecka 1 szt. – 2 zł.
5) Wynajem broni – kal. 5,6 – 20 zł.
6) Wynajem broni – kal. 9mm – 30zł.
7) Wynajem broni gładkolufowej – 30zł.

Klauzula informacyjna – zgoda na przetwarzanie danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO” informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, tel. 75 645 33 00, email: rektorat@kans.pl

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na adres e-mail: iod@kans.pl, lub pisemnie na wyżej podany adres Administratora z dopiskiem „dane osobowe”.

§1. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu dla którego udzielona została zgoda i może być to: realizacja rezerwacji i wejście na strzelnicę oraz udział w kursach strzeleckich i strzelaniach indywidualnych.

Przetwarzanie w powyższym zakresie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), ponadto przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane: ewentualnie w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług i produktów (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO), Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO), ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową i świadczonymi usługami. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest możliwość dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO),wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).

§3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Tam gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora dane osobowe nie będą przetwarzane do określonego celu jeśli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji tj. zostaną przetworzone w taki sposób aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.

§5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

§6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać na adres: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra.

§7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do świadczenia usług objętych udzieloną zgodą – bez ich podania nie jest możliwe świadczenie usług. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe i niezbędne do świadczenia przez Administratora usług/wykonania umowy.

§8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

§9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.