tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Interreg V-A

Interreg V-A

REZULTAT PROJEKTU:
 
PUBLIKACJA METODYCZNA
 
Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych
Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů

do przeczytania w wersji elektronicznej<<<

 

>>> Link do aktualności projektu <<<

logo interreg

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze wspólnie z Wyższą i Średnią Szkołą Medyczną z Trutnova w Republice Czeskiej w okresie 01.09.2016 - 31.08.2018 zrealizowały projekt Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych dofinansowany w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Republika Czeska-Polska, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Studenci kierunków medycznych partnerskich uczelni w ramach projektu wzięli udział w działaniach, które umożliwiły im nabycie pożądanych ich kompetencji jako absolwentów , poprawę ich zatrudnialności na euroregionalnym rynku pracy oraz udoskonalenie ich umiejętności opieki nad pacjentami w rejonie przygranicznym. Działania te obejmowały: 

-  2-tygodniowe staże  zagraniczne w Polsce i Republice Czeskiej w instytucjach służby zdrowia i opieki społecznej;

- porównanie systemów opieki zdrowotnej podczas pięciu dwudniowych warsztatów wyjazdowych, czego efektem jest publikacja metodyczna;

- wymianę informacji w zakresie innowacyjnych metod oraz dobrej praktyki podczas dwóch wspólnych konferencji;

- kształcenie językowe prowadzone m.in. w ramach wyjazdowych kursów językowych.

Wartość po stronie polskiej wyniosła 127 307  Euro. Dofinansowanie objęło również m.in. zakup urządzeń i wyposażenia służącego przygotowaniu studentów do realizacji staży i warsztatów. Jest to m.in. wyposażenie pomieszczenia dostosowanego do prowadzenia nauki w zakresie opieki pediatrycznej, zaawansowane egzemplarze symulatorów i fantomów do nauki opieki ginekologicznej itp. Po stronie czeskiej inwestycje dotyczyły zwłaszcza sprzętu i przystosowania sal do nauki pielęgniarstwa anestezjologicznego.

W ramach pierwszego konkursu wniosków programu Interreg Polska-Czechy 2014-2020 tylko 2 projekty z 36 otrzymały dofinansowanie, w tym ten, w którego realizację jest zaangażowana nasza uczelnia.

Poniżej mogą Państwo znaleźć podsumowanie realizacji wszystkich działań projektu wraz z odniesieniem do poszczególnych aktualności na temat przeprowadzonych działań.

 

logo_interreg

 
 

TYTUŁ PROJEKTU

 
Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů


Numer rejestracyjny projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/000051

 

Partnerzy projektu

       Interreg V-A                                                   Interreg V-A 1


Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze               Wyższa i Średnia Szkoła Medyczna z Trutnova w Republice Czeskiej
 
 
 
 

GŁÓWNE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

 

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA

(KLIKNIJ I ZOBACZ RELACJĘ Z PRZEBIEGU KONFERENCJI)
 
Interreg V-A 2
Trutnov 09.11.2016
 
Pierwszym działaniem projektowym była konferencja otwierająca, która odbyła się w Trutnovie 09.11.2016 roku. PROGRAM KONFERENCJI
 
Cel konferencji

Celem konferencji było porównanie wybranych aspektów służby zdrowia w obu krajach, aby określić identyczne lub podobne metody i modele oraz wyróżnić cechy krajowe. Celem tego działania było również udostępnienie innowacyjnych metod i przykładów dobrych praktyk. Porównanie  koncentrowało się zwłaszcza na obszarach związanych z realizacją praktyk zawodowych personelu średniego szczebla medycznego.

Tematy wykładów:

1) System kształcenia pielęgniarek, specjalizacja – PL / Systém vzdělávání zdravotnických sester, specializace

prelegent strony polskiej: mgr Teresa Neumann (nauczyciel akademicki KPSW w Jeleniej Górze)

2) System opieki zdrowotnej - podstawy prawne, krajowe systemy ubezpieczeń – PL / Systém zdravotnické péče

prelegent strony polskiej (na zaproszenie KPSW): mgr Dorota Gniewosz (Kierownik Delegatury Jeleniogórskiej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, doktorantka Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z siedzibą w Jeleniej Górze)

3) Wymagania dotyczące ciągłego kształcenia pracowników placówek służby zdrowia– Cz / Požadavky na průběžné vzdělávání zaměstnanců zdravotnického zařízení

prelegent strony czeskiej

4) Wymagania i warunki zatrudnienia w Polsce i Czechach – Cz, Pl / Požadavky a podmínky pro získávání zaměstnání v ČR a PL

prelegent strony polskiej (na zaproszenie KPSW): mgr Elżbieta Słojewska-Poznańska (Przewodnicząca Jeleniogórskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych)

prelegent strony czeskiej

5) Prawa pacjenta,obowiązki pielęgniarki – Cz / Práva pacientů, odpovědnost sester

prelegent strony czeskiej

W konferencji udział wezmą studenci i uczniowie kierunków medycznych szkół ponadgimnazjalnych (Średnia szkoła medyczna Trutnov, CZ) i szkół wyższych (Wyższa medyczna szkoła zawodowa Trutnov, CZ; Wydział Przyrodniczo-Techniczny KPSW, PL) oraz kadra nauczycielska z obu organizacji partnerskich.

Aktualności dotyczące konferencji otwierającej:
http://wpt.kpswjg.pl/pl/news/nowy-projekt
http://wpt.kpswjg.pl/pl/news/konferencja-dla-studentow-pielegniarstwa-i-wykladowcow

 

KURSY JĘZYKOWE (2 pięciodniowe, 2 trzydniowe)
KOORDYNATOR: mgr Teresa Gola

 
KURS PIERWSZY
 
Miejsce: Hotel Javor, Dolní Malá Úpa 128, 542 27 Malá Úpa, Czechy http://hotel-javor.com/
Termin: 14-18.11.2016 roku (5 dni)
 
Aktualności dotyczące kursu językowego 1:
http://wpt.kpswjg.pl/pl/news/kurs-jezykowy-dla-studentow-pielegniarstwa
http://www.kpswjg.pl/pl/news/kurs-jezykowy-i-14-18-11-2016
 
Interreg V-A 3
Wyjazd do Czech na kurs językowy I
 
KURS DRUGI TRZYDNIOWY
Miejsce:penzion U zámku , Bertholdovo náměstí 84,  Horní Maršov PSČ 542 26, Czechy

http://www.penzionuzamku84.cz/index.php

Termin: 19-21.05.2017 (3 dni)


Aktualności dotyczące kursu językowego 2:
http://wpt.kpswjg.pl/pl/kurs-jezykowy-2-19-21-05-2017
http://www.kpswjg.pl/pl/news/jezykowy-maj
 
KURS TRZECI PIĘCIODNIOWY
Miejsce: Pensjonat Max, ul. Kowarska 5a, 58-540 Karpacz, Polska
http://www.pensjonatmax.pl/
 
Termin: 15-19.11.2017
 
Aktualności dotyczące kursu językowego 3:
http://wpt.kpswjg.pl/pl/kurs-jezykowy-3-15-19-11-2017
http://www.kpswjg.pl/pl/news/polsko-czeski-kacik-jezykowy
 
KURS CZWARTY TRZYDNIOWY
Miejsce: Złoty Widok, ul. Kręta 3, 58-563 Przesieka, Polska
http://www.zlotywidok.pl/
 
Termin: 02-04.03.2018
 
Aktualności dotyczące kursu językowego 4:
http://wpt.kpswjg.pl/pl/kurs-jezykowy-4-02-04-03-2018
http://www.kpswjg.pl/pl/news/oset-ovat-czy-pielegnowac-kurs-jezykowy-pl-cz
 

WARSZTATY (5 dwudniowych, 2 jednodniowe)

KOORDYNATOR PL: dr Monika Sobolak

 
Pięć par polskich studentów wybierało tematy do opracowania na warsztatach. Do polskiej pary studentów dołączyło dwóch czeskich studentów. Celem warsztatów było porównanie wybranych aspektów czeskiego i polskiego systemu opieki zdrowotnej.
 
Rezultatem pracy podczas warsztatów jest publikacja metodyczna. Zapraszamy do zapoznania się!
 
Najciekawsze prace zostały wygłoszone w formie prezentacji na konferencji zamykającej projekt (patrz niżej).
 
 
WARSZTAT PIERWSZY
Kraj: Czechy
Miejsce realizacji warsztatu: Pension Svatý Hubert Vladimír Šťastný, Dolní Lysečiny (mapa >>>)
Termin: 21-22 styczeń 2017 (sobota, niedziela)
Uczestnicy: studenci II roku kierunku pielęgniarstwo
Ekspert prowadzący warsztaty ze strony polskiej: dr Izabela Wróblewska
Opiekun ze strony polskiej: mgr Maria Bąk
 
Aktualności dotyczące warsztatów i warsztatu 1:
http://wpt.kpswjg.pl/pl/news/warsztaty-dla-studentow-pielegniarstwa-w-ramach-projektu-cz-pl
http://wpt.kpswjg.pl/pl/news/warsztaty-dla-studentow-pielegniarstwa-w-ramach-projektu-cz-pl-tematy-cz-2
http://wpt.kpswjg.pl/pl/warsztat-1-21-22-01-2017
 
WARSZTAT DRUGI
Kraj: Polska
Miejsce realizacji warsztatu: Pensjonat Lider ul. Cicha 4, 58-580 Szklarska Poręba
Oficjalna strona pensjonatu: http://www.lider.com.pl/
Termin: 22-23 kwiecień 2017 (sobota, niedziela)
Uczestnicy: studenci II roku kierunku pielęgniarstwo
Ekspert prowadzący warsztaty ze strony polskiej: dr Izabela Wróblewska
Opiekun ze strony polskiej: mgr Maria Bąk


Aktualności dotyczące warsztatów i warsztatu 2:
http://www.kpswjg.pl/pl/news/warsztaty-w-ramach-czesko-polskiego-projektu-transgraniczne-ksztalcenie-studentow-kierunkow-medycznych
http://wpt.kpswjg.pl/pl/warsztat-2-22-23-04-2017

WARSZTAT TRZECI
Kraj: Polska
Miejsce realizacji warsztatu: Pensjonat Lider ul. Cicha 4, 58-580 Szklarska Poręba
Oficjalna strona pensjonatu: http://www.lider.com.pl/
Termin: 21-22 Października 2017 (sobota, niedziela)
Uczestnicy: studenci III roku kierunku pielęgniarstwo
Ekspert prowadzący warsztaty ze strony polskiej: dr Izabela Wróblewska
Opiekun ze strony polskiej: mgr Maria Bąk
 
Aktualności dotyczące warsztatu 3:
http://wpt.kpswjg.pl/pl/warsztat-3-21-22-10-2017
 
WARSZTAT CZWARTY
Kraj: Republika Czeska
Miejsce realizacji warsztatu: Penzion U Zámku, Horní Maršov
Oficjalna strona pensjonatu:  http://www.penzionuzamku84.cz/
Termin: 13-14 stycznia 2018 (sobota, niedziela)
Uczestnicy: studenci II i III roku kierunku fizjoterapia
Ekspert prowadzący warsztaty ze strony polskiej: dr Dorota Cichoń
Opiekun ze strony polskiej: dr Monika Sobolak
 
Aktualności dotyczące warsztatu 4: 
http://wpt.kpswjg.pl/pl/warsztat-4-13-14-01-2018
 
WARSZTAT PIĄTY
Kraj: Polska
Miejsce realizacji warsztatu: Złoty Widok, ul. Kreta 3, 58-563 Przesieka
Oficjalna strona pensjonatu:  https://www.zlotywidok.pl/
Termin: 14-15 kwiecień 2018 (sobota, niedziela)
Uczestnicy: studenci I roku kierunku fizjoterapia
Ekspert prowadzący warsztaty ze strony polskiej: dr Dorota Cichoń
Opiekun ze strony polskiej: dr Monika Sobolak
 
Aktualności dotyczące warsztatu 5:
http://wpt.kpswjg.pl/pl/warsztat-5-14-15-04-2018
 
WARSZTAT DODATKOWY 1 (jednodniowy)
Kraj: Polska
Miejsce realizacji warsztatu: KPSW Jelenia Góra
Termin: 22 lutego 2018 (czwartek)
Uczestnicy: studenci I roku kierunku dietetyka
Prowadzący: dr Wojciech Barszczewski, dr Monika Sobolak, Mateusz Żukowski i Patryk Rogowski (studenci III roku kierunku pielęgniarstwa)
 
Aktualności dotyczące warsztatu dodatkowego 1:
http://www.kpswjg.pl/pl/news/warsztaty-pl-cz
 
WARSZTAT DODATKOWY 2 (jednodniowy)
Kraj: Polska
Miejsce realizacji warsztatu: KPSW Jelenia Góra
Termin: 08 marca 2018 (czwartek)
Uczestnicy: studenci II roku kierunku dietetyka
Prowadzący: dr Wojciech Barszczewski, dr Monika Sobolak, Mateusz Żukowski i Patryk Rogowski (studenci III roku kierunku pielęgniarstwa)
 
Aktualności dotyczące warsztatu dodatkowego 2:
http://www.kpswjg.pl/pl/news/warsztaty-czesc-2
 

STAŻE (4 trzynastodniowe)

KOORDYNATOR: mgr Teresa Gola


STAŻ PIERWSZY
Miejsce: Polska, Jelenia Góra
Termin: 19-30 marzec 2017 
 
Aktualności dotyczące stażu 1:
http://www.kpswjg.pl/pl/news/staz-czeskich-studentow-w-polsce
 
STAŻ DRUGI
Miejsce: Szpital Rejonowy w Trutnovie, Czechy
Termin: 04-16.06.2017
Opiekun ze strony polskiej: mgr Maria Bąk
Aktualności dotyczące stażu 2:
http://www.kpswjg.pl/pl/news/staz-studentow-kpsw-w-w-placowkach-medycznych-w-republice-czeskiej
 
STAŻ TRZECI
Miejsce: Polska, Jelenia Góra
Termin:19-30.03.2018
 
Aktualności dotyczące stażu 3:
http://www.kpswjg.pl/pl/news/certyfikaty-rozdane-staz-pl-cz
 
STAŻ CZWARTY
Miejsce: Czechy
Termin: 04-15.06.2018
Opiekun ze strony polskiej: mgr Maria BąkAktualności dotyczące stażu 4: 

Aktualności dotyczące stażu 4:
http://www.kpswjg.pl/pl/news/staz-pl-cz


 

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA

KOORDYNATOR PL: dr Monika Sobolak

Miejsce: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Polska
Termin: 25 maja 2018
 
Aktualności dotyczące konferencji zamykającej:
http://wpt.kpswjg.pl/pl/news/miedzynarodowa-konferencja-nt-sluzba-zdrowia-w-polsce-i-republice-czeskiej
http://www.kpswjg.pl/pl/news/konferencja-podsumowujaca-dzialania-w-ramach-projektu-pl-cz
 

Koordynator merytoryczny projektu po stronie polskiej: dr Wioletta Palczewska

Menedżer projektu po stronie polskiej: mgr Kamila Biniek

 

Menedżer finansowy projektu po stronie polskiej: mgr Joanna Sztando
 
Asystent merytoryczny projektu: mgr Bogumiła Pieczychlebek
 
Pracownik ICT: mgr Marcin Rajkowski
 
Koordynator ds. promocji: mgr Natalia Niemotko
 
 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

         Interreg V-A 5
Hotel Omnia, Jńskie Łaźnie, Czechy 22-23.09.2016
Warsztat dla organizatorów i koordynatorów oby stron projektu.