tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Strony głównej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Karkonoska Akademia Nauk Stosoanych w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony głównej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-09-28
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • treści i artykuły opublikowane przed 17.06.2020 mogą nie być w pełni dostępne i zgodne z WCAG 2.1.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część dokumentów PDF, DOC, DOCX, ODT nie jest dostępnych cyfrowo, brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia

 • Na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że: - pochodzą z różnych źródeł, - są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z innych systemów. - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-06-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Langer.
 • E-mail: Krzysztof.Langer@kans.pl
 • Telefon: 756453312

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rektor Karkonoskiej Akademii Nauk Stoswanych w Jeleniej Górze
 • Adres: ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra
 • E-mail: rektorat@kans.pl
 • Telefon: 756453300

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek nr 3 – Wydział Nauk Medycznych i Techniczych
Wejście do budynku następuje z poziomu chodnika. Budynek posiada cztery kondygnacje – jedno z wejść do budynku jest bezprogowe i przystosowane do wejścia przez osoby poruszające się na wózku. Pozostałe wejścia nie są przystosowane. Przy wejsciu znajduje się system call-hear, który służy do przywołania osoby do pomocy. Brak oznaczeń miejsc na parkingu przy budynku. W holu głównym znajduje się portiernia, w której można uzyskać pomoc i informację.
Budynek posiada windę, którą można dostać się na każdą kondygnację. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Dostępność przestrzeni manewrowej o wymiarze 150 x 150 cm jest zapewniona w salach dydaktycznych, natomiast nie ma jej zapewnionej w dziekanacie. Przed wejściem do pomieszczeń zamontowano oznaczenia w alfabecie brajla. Oznaczone są także wejścia do toalet, są także plany tyflograficzny budynku na każdym piętrze. Dostęp do niektórych pomieszczeń jest możliwy z pomocą pracownika uczelni bądź pracownika ochrony. Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, natomiast budynek wyposażony jest w aparaturę w postaci wzmacniaczy pętli indukcyjnych oraz indywidualnych zestawów FM umożliwiających dokładny odbiór prelekcji w salach wykładowych oraz indywidualny odbiór dźwięków z otoczenia przez osoby z ubytkami słuchu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nr 9 – Kryta pływalnia
Budynek ma jedno wejście dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy wejsciu znajduje się system call-hear, który służy do przywołania osoby do pomocy. Przy głównym wejściu 4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. W holu głównym znajduje się portiernia, w której można uzyskać pomoc i informację. Toaleta oraz przebieralnia dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Dla potrzeb osób z dysfunkcją mobilności jest przygotowany basenowy podnośnik dla niepełnosprawnych. Hala basenowa oraz zaplecze techniczne i sanitarne jest odpowiednio przygotowane i nie posiada barier architektonicznych ograniczające mobilność osób poruszających się na wózku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nr 11 – Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Jest to budynek zabytkowy, wpisany decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków. Z uwagi na jego zabytkowy charakter nie ma możliwości instalacji windy. Budynek posiada dwa wejścia, jedno z wejść do budynku jest bezprogowe i przystosowane do wejścia przez osoby poruszające się na wózku. Pozostałe wejścia nie są przystosowane. Przy wejsciu znajduje się system call-hear, który służy do przywołania osoby do pomocy. Budynek trzykondygnacyjny, aby dostać się na poziom parteru, należy pokonać schody, podobnie by dostać się powyżej parteru, należy pokonać schody. Dla osób poruszających się na wózkach istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu kroczącego. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Przed wejściem do pomieszczeń biurowych zamontowano oznaczenia w alfabecie brajla, są także plany tyflograficzny budynku na każdym piętrze. W budynku jest oznaczenie poziome dla osób niewidomych i niedowidzących. Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, natomiast budynek wyposażony jest w aparaturę w postaci wzmacniaczy pętli indukcyjnych oraz indywidualnych zestawów FM umożliwiających dokładny odbiór prelekcji w salach wykładowych oraz indywidualny odbiór dźwięków z otoczenia przez osoby z ubytkami słuchu. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nr 12 – Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku/ Sekcja Jakości Kształcenia
Budynek jest stosunkowo mały, z wąskimi korytarzami i klatkami schodowymi, trudny do likwidacji w nim barier architektonicznych o podstawowej i głównej ważności dla mobilności osób z niepełnosprawnościami. W budynku, aby dostać się na poziom parteru, należy pokonać schody, podobnie by dostać się powyżej parteru, należy pokonać schody. Wejście nie jest przystosowane. Brak oznaczeń miejsc na parkingu przy budynku. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak progów na poszczególnych poziomach. Szerokość ciągów komunikacyjnych uniemożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, natomiast po wcześniejszej sygnalizacji potrzeby można wyposażyć budynek w przenośną aparaturę w postaci wzmacniaczy pętli indukcyjnych oraz indywidualnych zestawów FM umożliwiających dokładny odbiór dźwięków z otoczenia przez osoby z ubytkami słuchu. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz z innymi dysfunkcjami.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nr 13 – Biblioteka
Budynek posiada cztery kondygnacje – wejście do budynku jest bezprogowe i następuje z poziomu chodnika. Przy wejściu znajduje się system call-hear, który służy do przywołania osoby do pomocy. Budynek posiada windę, którą można dostać się na każdą kondygnację. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Przed wejściem do pomieszczeń zamontowano oznaczenia w alfabecie brajla, są także plany tyflograficzny budynku na każdym piętrze. Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Brak oznaczeń miejsc na parkingu przy budynku.Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, natomiast po wcześniejszej sygnalizacji potrzeby można wyposażyć budynek w przenośną aparaturę w postaci wzmacniaczy pętli indukcyjnych oraz indywidualnych zestawów FM umożliwiających dokładny odbiór dźwięków z otoczenia przez osoby z ubytkami słuchu.Na miejscu istnieje możliwość udostępnienia i skorzystania z urządzeń takich jak: czytnik ebook, dyktafon, odtwarzacz książek mówionych, lupa cyfrowa, powiększalnik, specjalistyczna klawiatura komputerowa, mysz komputerowa typu trackball, drukarka brajlowska, monitory brajlowskie. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynki nr 18 i 22- Hala Sportowa 
Zapewniono dostępność windy z poziomu parteru (wejścia do budynku) oraz winda zapewnia dostęp na wszystkie kondygnacje w budynku. wejście główne jest dostępne dla ON, również dostępne jest wejście od tyłu budynku, bezpośrednio na halę sportową. co najmniej 4 wejścia do budynku są dostępne z poziomu parteru, bez progu, o odpowiednich wymiarach, natomiast ruch pieszych i klientów odbywa się przez wejście główne do budynku.Przy wejściu znajduje się system call-hear, który służy do przywołania osoby do pomocy. W obiekcie są 4 dostępne toalety dla NPS. Przed wejściem do pomieszczeń zamontowano oznaczenia w alfabecie brajla, są także plany tyflograficzny budynku na każdym piętrze. Brak wyposażenia biur w budynku w pętle indukcyjne, niedostępny jest również tłumacz języka migowego on-line, natomiast po wcześniejszej sygnalizacji można wyposażyć budynek w przenośną aparaturę w postaci wzmacniaczy pętli indukcyjnych oraz indywidualnych zestawów FM umożliwiających dokładny odbiór dźwięków z otoczenia przez osoby z ubytkami słuchu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dom Studenta 
Budynek jest wyposażony w jedną platformę, 1 przystankową, o udźwigu 300 kg, umożliwiającą wejście do budynku z poziomu terenu na kondygnację parteru. Tylko jedno wejście spełnia warunek dostępności dla osobom niepełnosprawnym do części budynku, z których osoby te mogą korzystać. Przy wejsciu znajduje się system call-hear, który służy do przywołania osoby do pomocy. Brak łazienki lub wc na korytarzu dla osoby niepełnosprawnej. Lada stanowiska obsługi studentów, znajduje się wyżej niż 90 cm od posadzki – wysokość lady 120cm. Pod blatem nie zapewniono przestrzeni umożliwiającej podjechanie pod blat przodem wózka. Przestrzeń manewrowa przy ladzie ma szerokość 150 cm. Przy wejściu znajduje się system call-hear, który służy do przywołania osoby do pomocy. Przed wejściem do pomieszczeń zamontowano oznaczenia w alfabecie brajla, są także plany tyflograficzny budynku na każdym piętrze. Brak wydzielonych miejsc parkingowych, ale plac parkingowy jest blisko budynku. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, natomiast po wcześniejszej sygnalizacji potrzeby można wyposażyć budynek w przenośną aparaturę w postaci wzmacniaczy pętli indukcyjnych oraz indywidualnych zestawów FM umożliwiających dokładny odbiór dźwięków z otoczenia przez osoby z ubytkami słuchu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

• wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
• opcję zmiany wielkości fontu (czcionki),
• opcję zmiany kontrastu kolorów,
• prawidłowo wdrożone tytuły stron widoczne dla użytkownika i wyszukiwarek
• nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
• linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
• fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
• wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
• częściowo wypełniony tzw. atrybut alt, dla elementów graficznych i zdjęć (są to opisy odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące).
• skróty klawiaturowe: “Ctrl+” powiększa tekst,
• oprawę graficzną serwisu opartą na stylach CSS

Inne informacje i oświadczenia

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1 Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Dokładamy staranności, aby wszystkie opracowywane przez nas dokumenty cyfrowe posiadały logiczną strukturę nagłówkową, tabele posiadły nagłówki, elementy graficzne posiadły opisy alternatywne zapewniając ich dostępność i rozpoznawalność przez programy czytające.
 
Część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów) niedostępnych dla czytników ekranu. W takim przypadku, aby zapoznać się z jego treścią prosimy o:
 
- wykorzystanie bezpłatnego narzędzia RoboBraille  lub OCR do odczytu treści skanu lub
kontakt z nami – postaramy się udostępnić potrzebną treść wskazanego dokumentu.
 
Instrukcja obsługi narzędzia RoboBraille:
 
1.Wskaż dokument lub artykuł. Należy wybrać plik z dysku (np. skan lub zdjęcie dokumentu), podać adres strony internetowej, na której znajduje się artykuł lub wkleić skopiowany tekst.
2. Określ format docelowy Twojego dokumentu, dostępne są następujące formaty docelowe:
- MP3 audio.
- Dokument (np. doc/docs – Microsoft Word).
- Braille (obecnie usługa nie obsługuje języka polskiego).
3.Wskaż adres e-mail (na który zostanie przesłane tłumaczenie).
 
Instrukcja obsługi narzędzia OCR:
- Wybierz plik z dysku – select file.
- Na liście rozwijanej wybierz język – Polish.
- Wybierz format pliku, w jakim zostanie zapisany dokument docelowy – domyślnie Microsoft Word(docx).
- Następnie należy wybrać przycisk, convert.
- Następnie należy pobrać plik ze strony, który będzie miał taką samą nazwę jak plik wyjściowy tylko inne rozszerzenie.