tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

WYCIĄG Z REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO
KARKONOSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH
W JELENIEJ GÓRZE

§1.

Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej „KUTW”, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej z siedzibą przy ul. Lwóweckiej 18, podległą bezpośrednio Rektorowi.

Zgodnie z zasadami schematu organizacyjnego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku posługuje się symbolem organizacyjnym „KUTW”.

 

§2.

1. Podstawowym celem KUTW jest dbanie o zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych.

2. KUTW prowadzi działalność w zakresie oświaty, kultury, sztuki, kultury fizycznej oraz informacji w dziedzinie profilaktyki gerontologicznej i zdrowotnej poprzez:

–  prowadzenie wykładów z różnych dziedzin nauki, a w szczególności medycyny, nauk przyrodniczych, socjologii, prawa, ekonomii, historii, literatury i sztuki,

– krzewienie kultury fizycznej pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów,

– inspirowanie powstawania różnych kół zainteresowań organizowanych i prowadzonych przez samych uczestników, a w przypadku kół twórczych z dziedziny literatury i sztuki przez specjalistę w danej dziedzinie,

– organizowanie spotkań integracyjnych słuchaczy KUTW.

 

§3.

KUTW może być, w razie potrzeby, placówką ćwiczeń dla studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły  Wyższej.

 

§10.

1. Działalność KUTW finansowana jest ze składek słuchaczy, środków pozyskiwanych z budżetu Rady Miejskiej Jeleniej Góry, ze środków budżetu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej oraz sponsorów.

2. Księgowość KUTW prowadzi kwestura Kolegium Karkonoskiego, a nadzór nad działalnością finansową KUTW sprawuje Kwestor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.

 

§11.

1. Członkiem KUTW może być każdy obywatel R.P. w wieku emerytalnym albo posiadający polskie uprawnienia emerytalne lub rentowe.

2. Członkiem staje się osoba spełniająca wymóg §11. p.1.,która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do KUTW oraz wniesie odpowiednią opłatę.

3. Członkiem Stowarzyszonym KUTW może być osoba spełniająca warunek §11.1 tego regulaminu, która złoży pisemną deklarację i wniesie odpowiednią opłatę, co uprawnia do korzystania w danym roku akademickim z zajęć określonych przez primatora.

4. Członkiem KUTW może być również obywatel innej narodowości, który ukończył 50-ty rok życia  i akceptuje język polski jako wykładowy.

5. Członkiem KUTW może być również obywatel Polski, który ukończył 50-ty rok życia, i nie posiada polskich uprawnień emerytalnych lub rentowych.

6. Osoby wymienione w § 11.4  i 11.5 stają sięczłonkami KUTW po złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia i wniesieniu odpowiedniej dla tej grupy członków opłaty.

 

§12.

1. Członkowie mają prawo:

– czynnego i biernego wyboru do Rady Słuchaczy,

– uczestnictwa w zajęciach zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Wewnętrznym KUTW,

– zgłaszać propozycje i wnioski dotyczące działalności KUTW,

– korzystać ze zwolnienia z opłat członkowskich KUTW, jeśli prowadzą społecznie na KUTW cykliczne zajęcia kwalifikowane.

 

§13.

1. Członkowie są zobowiązani:

– aktywnie uczestniczyć w realizacji celów KUTW,

– przestrzegać postanowień regulaminu i uchwał władz KUTW,

– regularnie wnosić opłaty związane z członkostwem w KUTW.

 

§14.

1. Członkostwo wygasa przez:

– dobrowolne wystąpienie z KUTW zgłoszone na piśmie,

– skreślenie z listy członków z powodu nie wniesienia opłat przez okres powyżej trzech miesięcy,

– wskutek śmierci członka.