tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Dietetyka prenatalna i pediatryczna

Cel: Celem studiów podyplomowych Dietetyka prenatalna i pediatryczna jest wyposażenie słuchacza w zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności w zakresie postępowania dietetycznego w okresie prekoncepcyjnym, ciąży, laktacji oraz żywienia dzieci od wieku niemowlęcego do wieku szkolnego.

Adresaci: Adresatem studiów są osoby, które uzyskały co najmniej stopień licencjata na kierunkach medycznych i nauk o zdrowiu. Studia kierowane są również do osób, które w ramach wykonywanego zawodu zajmują się problematyką żywienia kobiet w ciąży oraz dzieci na różnych etapach rozwoju.

Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Dietetyka Prenatalna i pediatryczna, potwierdzające osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. Ponadto wzbogacą swoje kompetencje zawodowe w zakresie żywienia kobiet w okresie prenatalnym, ciąży, laktacji oraz żywienia dzieci i młodzieży. Po ukończeniu studiów absolwencie będą przygotowani do pracy w: publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia; zakładach żywienia zbiorowego oraz jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka (w tym szkołach rodzenia, poradniach laktacyjnych, poradniach ginekologiczno-położniczych, poradniach pediatrycznych).

Opis kierunku: Studia podyplomowe łącząc problematykę dietetyki prenatalnej, żywienia w ciąży i laktacji oraz dietetyki pediatrycznej są kompleksowym i praktycznym rozwiązaniem. Zagadnienia przedstawiane na studiach zostały poszerzone o problematykę psychodietetyki, fizjoterapii i aktywności fizycznej, podstawy ginekologii, położnictwa oraz pediatrii.Program kierunku skoncentrowany jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności. Natomiast zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych praktyków z wieloletnim doświadczeniem w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.

Program: Dietetyka prenatalna, Ciąża i laktacja, Pediatria, Dietetyka Pediatryczna, Psychodietetyka.

Kadra: lekarz ze specjalizacją pediatria i neonatologia, lekarz ze specjalizacją ginekologia i położnictwo, dietetycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z pacjentem oraz realizujący program ministerialny „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – „Dieta Mamy”,fizjoterapeuta, specjalista ds. aktywności fizycznej dzieci.

Czas trwania: 2 semestry.

Liczba godzin i punktów ECTS:480 godzin zajęć dydaktycznych (225 godzin wykładów i 255 godzin zajęć praktycznych), 30 punktów ECTS.

Forma studiów: studia hybrydowe (zajęcia teoretyczne on-line; ćwiczenia, laboratoria, warsztaty, zajęcia projektowe - forma stacjonarna oraz on-line).

Warunki ukończenia kursu:Ukończenie studiów jest warunkowane zdaniem pisemnego egzaminu końcowego.

Cena: 4200 zł

Wymagane dokumenty:

-          Wypełnione Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.

-          Kserokopiaoryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu).

-          Dowód osobisty do wglądu.

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18 (budynek nr 3 pok. 5), od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00, telefon: 75 64 53 332 lub przesłać drogą mailową na adres: dziekanatWNMiT@kans.pl

Liczba miejsc: 25

Rekrutacja: od 1 lipca 2021 do 25 września 2021 roku.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór jest prowadzony do wyczerpania limitu miejsc.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wybierz stopień

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Wybierz stopień

Wiemy, że wielu z naszych studentów to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, program studiów układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.