tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni

Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni

Projekt pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem Projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych jest podwyższenie jakości kształcenia
i zarządzania w Uczelni poprzez podniesienie kompetencji studentów, pracowników dydaktycznych oraz osób
kadry zarządzającej i administracyjnej, a także wdrożenie zintegrowanego modelu zarządzania oraz stworzenie
warunków, które pozwalają na kontynuację kształcenia lub podjęcie zatrudnienia przez absolwentów objętych
Projektem.
Realizuje następujące cele tego działania:
1) Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających
na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez:
 
a) dostosowanie programu kształcenia na studiach I stopnia o profilu praktycznym do potrzeb rynku pracy
poprzez wdrożenie nowych specjalności na kierunkach Edukacja Techniczno-Informatyczna oraz Pedagogika.
 
b) organizację kursów dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku
Fizjoterapia, Dietetyka i Filologia.
 
c) wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier (ABK) poprzez zatrudnienie
osoby z uprawnieniami doradcy zawodowego oraz rozszerzenie działalności Biura o nowe formy wsparcia
studentów.
 
2) Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadry w systemie szkolnictwa wyższego poprzez:
 
a) opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Modelu Zarządzania (ZMZ) w KPSW oraz podniesienie sprawności
zarządzania w KPSW poprzez rozbudowę i unowocześnienie funkcjonującego systemu informatyczno-komunikacyjnego.
 
b) podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uczelni poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach
podyplomowych bezpośrednio wpływających na jakość kształcenia w Uczelni.
 
c) podniesienie kompetencji kadry zarządzającej oraz administracyjnej poprzez udział w szkoleniach, kursach
i studiach podyplomowych wpływających na jakość zarządzania uczelnią oraz sprawność obsługi studentów.
 
W ramach projektu realizowane będą moduły:
  1. Moduł programów kształcenia
  2. Moduł podnoszenia kompetencji
  3. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego
  4. Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu działalności zawodowej na rynku pracy.

 

Łączna wartość projektu:       1 593 213,21 zł
Dofinansowanie w kwocie:
z następujących źródeł:         1 545 416,71 zł
ze środków europejskich:      1 342 760,09 zł
ze środków dotacji celowej:   202 656,62 zł
Wkład własny:                        47 796,50 zł