tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Informacje dla studentów niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

mgr Monika Bogusławska-Krzysiak

Dyżury w roku akademickim 2023/2024 odbywają się

od poniedziałku do piątku od 9:00 do 13:00 (budynek Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego, pokój 25 )

tel. 075 64 53 378

e-mail: Monika.Boguslawska-Krzysiak@kans.pl

 

 

koordynator Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych ds. Osób Niepełnosprawnych - mgr Małgorzata Nyc,

tel. 668 151 753,

e-mail: malgorzata.nyc@kans.pl

 


koordynator Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych ds. Osób Niepełnosprawnych - mgr Ida Wrzesień, tel. 500 278 868

e-mail: ida.wrzesien@kans.pl

 

Stypendia specjalne

Każdy student z niepełnosprawnością posiadający „Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności”, studiujący w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym może ubiegać się o stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością.

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Rehabilitacji w Jeleniej Górze, w ramach działań promocyjnych realizuje pilotażowy program "Aktywny Samorząd", w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej ( studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.

Szczegóły >>>

KANS wspiera proces edukacji osób z niepełnosprawnością. Wsparcie to ma na celu poprawę warunków kształcenia studentów z orzeczoną niepełnosprawnością, jak również podnoszenie standardów nauczania wszystkich osób z niepełnosprawnością, będących słuchaczami studiów.

Posiadane przez uczelnię urządzenia techniczne oraz istniejące formy wsparcia, oferowane przez kadrę naukową osobom z niepełnosprawnością, wpisują się w działania KANS, które dotyczą:

 • wyrównywania szans studentów z niepełnosprawnością;
 • wspierania rehabilitacji społecznej przez unowocześnianie procesu dydaktycznego;
 • podnoszenia jakości kształcenia;
 • korzystania ze współczesnych urządzeń technicznych;
 • szerokiego zakresu leczniczej rehabilitacji fizycznej, wykorzystując własne kadry i zaplecze techniczne oraz miejscowego Uzdrowiska Cieplice;
 • profesjonalnego wsparcia medycznego i psychologicznego.

Z roku na rok powiększa się ofertę kierowaną do studentów z niepełnosprawnością, czyniąc tym samym KANS przyjaznym i innowacyjnym centrum integracji społeczności osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. Poszerzaniem oferty kształcenia studentów z niepełnosprawnością, poprzez podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw, przy wsparciu władz uczelni, realizuje Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Udogodnienia, jakie oferuje uczelnia studentom z niepełnosprawnościami

Zaplecze techniczne

Przy wsparciu środków UE udało się wybudować nową salę gimnastyczną oraz krytą pływalnię. Oba obiekty mają rozbudowane zaplecze rehabilitacyjne. Dom Studenta (o standardzie hotelowym) ma podnośnik wózków inwalidzkich na poziom parteru, na którym znajdują się pokoje integracyjne.

Edukacja studentów z niepełnosprawnością

Promuje się coraz dalej idące dostosowanie procesu nauczania do możliwości psychofizycznych studentów z niepełnosprawnością, bez zmniejszania wymagań merytorycznych, przez:

 • formy uczestnictwa w zajęciach,
 • formy uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów.

Indywidualne formy kształcenia opracowuje Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych. Rodzaje dostosowań w zależności od niepełnosprawności studenta:

 • Wydłużenie czasu pisania testu, kolokwium, egzaminu do 50%,
 • Zamiana egzaminu, kolokwium z formy pisemnej na ustną lub odwrotnie;
 • Używanie komputera, laptopa na zajęciach;
 • Otrzymywanie testów, materiałów w powiększonej czcionce;
 • Kopiowanie foliogramów, prezentacji z zajęć lub przesyłanie w formie elektronicznej;
 • Możliwość nagrywania wykładów na dyktafon;
 • Możliwość zdawania materiału w mniejszych partiach;
 • Zezwolenie na korzystanie przez studenta z własnego sprzętu wspomagającego  zdolność, na przykład. czytania lub słyszenia;
 • Inne – w zależności od potrzeby.

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna oferowana wszystkim studentom

Funkcjonuje Międzywydziałowy Punkt Poradniczo–Konsultacyjny dla Studentów prowadzony przez pracowników KANS. W skład zespołu wykładowców służących radą i specjalistycznym wsparciem wszystkich studentów wchodzą psychologowie, pedagodzy i terapeuci.

Kontakt dostępny pod numerem telefonicznym: 797 840 204

Zajęcia wychowania fizycznego

Studenci z niepełnosprawnością mają możliwość wyboru zajęć z wychowania fizycznego dostosowanych do swoich możliwości fizycznych oraz somatycznych. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanego instruktora osób niepełnosprawnych.

Stanowisko komputerowe dla osób z uszkodzonym narządem wzroku

W Bibliotece i Centrum Informacji Naukowej istnieje stanowisko komputerowe dostosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Komputer wyposażony jest w powiększalnik, program udźwiękowiony oraz linijkę brajlowską. Wykwalifikowana kadra udziela wsparcia oraz uczy, jak korzystać ze specjalistycznych urządzeń. Ponadto stanowisko to jest przygotowane w taki sposób, aby w razie potrzeby i w obecności wykładowcy osoba niepełnosprawna zaliczała wiedzę lub zdawała egzamin przy oprotezowanym komputerze.

Osoby z niedowładem kończyn górnych mogą skorzystać ze stanowiska wyposażonego w nakładkę na klawiaturę, umożliwiającą precyzyjne naciskanie na dany przycisk oraz specjalną mysz, którą można obsługiwać całą dłonią lub stopą.

 

Urządzenia techniczne dla osób z uszkodzonym narządem słuchu

Uczelnia dysponuje aparaturą w postaci wzmacniaczy pętli indukcyjnych oraz indywidualnych zestawów FM umożliwiających dokładny odbiór prelekcji w salach wykładowych oraz indywidualny odbiór dźwięków z otoczenia przez osoby z ubytkami słuchu.

Pętla indukcyjna przeznaczona dla osób z uszkodzonym narządem słuchu obsługuje:

 • Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych (bud. 11, sala 12)
 • Wydział Przyrodniczo-Techniczny (bud. 3, sala 110)
 • Aula (w budynku Rektoratu).

Uczelnia dysponuje urządzeniami wspomagającymi zdolność słyszenia:

 • Wzmacniacz Pętli Indukcyjnej LOGIBIT G2,
 • Zestaw stereofoniczny FM OTICON AMIGO T20/2 x R2

Zestawami stereofonicznymi FM OTICON AMIGO T20/2 x R2 dysponuje Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Urządzenia wspomagające proces kształcenia

Studenci z niepełnosprawnościami mają możliwość wypożyczenia z Uczelni dyktafonów:

 •  Dyktafon Olympus WS-321M – 3 szt.

Szczegółowych informacji udziela Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych.


Dostępność sieci WiFi (internet bezprzewodowy) w KANS


Dostępność budynków dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się o kulach i na wózkach inwalidzkich

KANS posiada trzy windy osobowe, które umożliwiają swobodne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością na terenie kampusu. Windy znajdują się w budynkach Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej, Domu Studenta, Wydziału Przyrodniczo-Technicznego.

W poszczególnych budynkach znajdują się również sanitariaty przystosowane do potrzeb osób  z niepełnosprawnością. Łazienki z zamontowanymi uchwytami oraz umożliwiające poruszanie się na wózkach inwalidzkich znajdują się w Bibliotece i Centrum Informacji Naukowej, na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym oraz w budynku Rektoratu .
 

Dostęp do budynku krytej pływalni

Rozwiązania architektoniczne oraz wyposażenie Krytej Pływalni, które niżej wymieniono, umożliwiają dostęp i korzystanie z budynku przez osoby z niepełnosprawnością.

1. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się cztery oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością;
2. Ciągi komunikacyjne oraz stolarka drzwiowa umożliwia przejazd wózkom inwalidzkim;
3. Ogólnodostępne WC dla osób z niepełnosprawnością;
4. Szatnia z zespołem sanitarnym dla ośmiu osób;
5. Podnośnik basenowy z ręcznym napadem obsługiwanym przez ratowników wodnych umożliwiający opuszczenie oraz podniesienie użytkownika z niecki basenu.

Ponadto personel pływalni udzieli pomocy niezbędnej do korzystania z obiektu oraz jego urządzeń.


Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne
Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Gorze
ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra
Tel. 75 64 53 340 (kierownik)
Tel. 75 64 53 379 (portiernia)
 

Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej KANS wyposażone są w niżej wymienione urządzenia techniczne wspomagające niepełnosprawnych użytkowników:

 • nakładka plastikowa z otworami na klawiaturę komputera – BIG Keys (osobom cierpiącym na niedowład kończyn górnych ułatwia precyzyjnie nacisnąć właściwy klawisz, jednocześnie dając wsparcie dla dłoni)
 • mysz komputerowa Big Track (przeznaczona dla osób mających problemy z poruszaniem rękami, można ją również obsługiwać stopą; jaskrawe kolory przycisków ułatwiają korzystanie z niej osobom słabowidzącym)
 • powiększalnik telewizyjny tekstów drukowanych myReader2 (supernowoczesny, czytający, skanuje całe strony tekstu, zapisuje je a następnie przetwarz i dostosowuje wyświetlany tekst do potrzeb użytkownika)
 • program powiększająco-udźwiękawiający SUPERNOVA
 • przenośny 40-znakowy monitor brajlowski Brajle Mate z oprogramowaniem JAWS Reading Technology (służącym do odczytywania tekstu wyświetlanego na ekranie  w systemie brajlowskim i lektorskim)

Uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnością, budynek biblioteki został wyposażony w windę i odpowiednio dostosowane toalety. Duże odstępy między regałami pozwalają na swobodny dostęp do półek z książkami.

Fachowo przygotowani pracownicy udzielą niezbędnej instrukcji i pomocy w obsłudze i korzystaniu z wymienionych wyżej urządzeń.

Wybierz kierunek

Wybierz stopień

Wiemy, że wielu z naszych studentów to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, program studiów układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.